Visie 

De coöperatie Fysiocare Zuidoost Gelderland borgt nut en noodzaak van fysiotherapeutische zorg en dienstverlening. Hiermee claimt Fysiocare een toonaangevende proactieve rol op het gebied van het onafgebroken ontwikkelen in een veranderend zorglandschap in de regio.

Missie

In 2020 is Fysiocare een regio dekkend samenwerkingsverband met een verminderde administratieve last en een interne kwaliteitsborging, een vast aanspreekpunt voor alle stakeholders, een eenduidige profilering naar buiten en transparante sturing op outcome. Als specialisten in beweging, zetten de leden van Fysiocare gezamenlijk bestaande en nieuwe fysiotherapeutische producten in de markt die voldoen aan de veranderende behoeften van afnemers.

  • Fysiocare zal met een minimale administratieve last de fysiotherapeutische zorg zo efficiënt, doelmatig en op een transparante wijze leveren.
  • Fysiocare is een organisatie waar professionals binnen de fysiotherapie zorg leveren aan patiënten op een efficiënte, toetsbare en transparante wijze. De zorg wordt geleverd volgens de actuele richtlijnen en gemaakte afspraken met ketenpartners. Zo wordt de kwaliteit gegarandeerd!
  • Fysiocare functioneert als aanspreekpunt voor collega’s en andere strategische partners en belanghebbenden in de zorg. Daarbij moet met name gedacht worden aan zorgaanbieders die werkzaam zijn in de eerste lijn, zorgverleners in de tweede lijn, patiënten belangenorganisaties, zorgverzekeraars en overheden.
  • Fysiocare borgt de eenduidige profilering door middel van peer-assessment bijeenkomsten, interne visitaties van de aangesloten praktijken, intervisie en eenduidige verslaglegging en rapportering.
  • Fysiocare borgt nut en efficiëntie van bestaande en nieuwe (fysiotherapeutische)zorg producten door onderzoek en bijsturing op basis van outcome indicatoren.